De stichting

 

De Stichting aanvaardt alleen de Bijbel, als het door God geďnspireerde en onfeilbare Woord,

als leidraad voor geloof en leven.

 

Het doel van de stichting is het evangelie te verkondigen op een wijze die beantwoordt aan

            de grondslag van de stichting; met name dient daarbij te worden gedacht aan de woorden

van Handelingen 2:38: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van

Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes

ontvangen”.

 

            De stichting tracht dit doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen,

zoals: schrijven en distribueren van opbouwende lectuur, het internet en e-mail.

            De geldmiddelen van de stichting bestaan uit giften, donaties, schenkingen etc.

 

In het bestuur hebben zitting:

G.F. Bolhuis, voorzitter

H.J. Knol, penningmeester

E. Smit, secretaris